تبلیغات
Polymer Science and Engineering - مطالب اطلاعات پلیمری

POLYMER CONCRETE


Polymer concrete

Polymer concrete is an ordinary concrete produced with OPC ( Ordinary portland cement) wet cured and inseminated with liquid or vaporous chemical compound (Methyl methacrylate monomer) and polymerized by gamma radiation or with chemical initiated implies, i.e by utilizing thermal catalytic method (Adding 3% Benzoyl peroxide) to the monomer as a catalyst. The impregnation is helped by drying the concrete at an extreme temperature by evacuations and absorbing the monomer under limited pressure.


TYPES OF POLYMER CONCRETE:

Polymer concrete can be classified in following three categories:

1. Polymer impregnated concrete (PIC).

2. Polymer cement concrete (PCC).

3. Polymer concrete (PC).


ADVANTAGES OF POLYMER CONCRETE:

1. It has high impact resistance and high compressive strength.

2. Polymer concrete is highly resistant to freezing and thawing.

3. Highly resistant to chemical attack and abrasion.

4. Permeability is lower than other conventional concrete.


طبقه بندی: کامپوزیت، اطلاعات پلیمری، کاربرد مهندسی پلیمر،
برچسب ها: POLYMER CONCRETE، POLYMER، CONCRETE،

تاریخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات


Bio Plastics


These are plastics made from plants. The starch contained within the plant is processed to produce a polymer. It is actually possible to produce most polymers from bio materials, but the bio plastics London Bio Packaging uses most commonly are Ingeo™ PLA (Poly-Lactic Acid) and Mater-Bi®.

Bio-plastics behave in a similar way to conventional plastics and are suitable for most packaging applications. However, unlike finite oil based plastics which take millions of years to form and hundreds of years to degrade, they are annually renewable and suitable for commercial compost (nature’s way of recycling) within 12 weeks where facilities exist. The carbon footprint of Bio-plastic is therefore much lower than traditional petroleum based plastics. For examples, manufacturing Ingeo produces 60 percent less greenhouse gases and uses 50 percent less non-renewable energy than traditional plastics like PET 
طبقه بندی: پلاستیک ها، اطلاعات پلیمری،
برچسب ها: bio، biopolymers، bioplastic،

تاریخ : شنبه 14 مرداد 1396 | 06:38 ب.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات
If you’re after basic information on plastic materials, this is the place to find it. Here you’ll learn the definition and properties of polymers, another name for plastics


The simplest definition of a polymer is a useful chemical made of many repeating units. A polymer can be a three dimensional network (think of the repeating units linked together left and right, front and back, up and down) or two-dimensional network (think of the repeating units linked together left, right, up, and down in a sheet) or a one-dimensional network (think of the repeating units linked left and right in a chain). Each repeating unit is the “-mer” or basic unit with “poly-mer” meaning many repeating units. Repeating units are often made of carbon and hydrogen and sometimes oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine, fluorine, phosphorous, and silicon. To make the chain, many links or “-mers” are chemically hooked or polymerized together. Linking countless strips of construction paper together to make paper garlands or hooking together hundreds of paper clips to form chains, or stringing beads helps visualize polymers. Polymers occur in nature and can be made to serve specific needs. Manufactured polymers can be three-dimensional networks that do not melt once formed. Such networks are called THERMOSET polymers. Epoxy resins used in two-part adhesives are thermoset plastics. Manufactured polymers can also be one-dimensional chains that can be melted.  These chains are THERMOPLASTIC polymers and are also called LINEAR polymers. Plastic bottles, films, cups, and fibers are thermoplastic plastics.

Polymers abound in nature. The ultimate natural polymers are the deoxyribonucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA) that define life. Spider silk, hair, and horn are protein polymers. Starch can be a polymer as is cellulose in wood. Rubber tree latex and cellulose have been used as raw material to make manufactured polymeric rubber and plastics. The first synthetic manufactured plastic was Bakelite, created in 1909 for telephone casing and electrical components. The first manufactured polymeric fiber was Rayon, from cellulose, in 1910. Nylon was invented in 1935 while pursuing a synthetic spider silk.

The Structure of Polymers

Many common classes of polymers are composed of hydrocarbons, compounds of carbon and hydrogen. These polymers are specifically made of carbon atoms bonded together, one to the next, into long chains that are called the backbone of the polymer. Because of the nature of carbon, one or more other atoms can be attached to each carbon atom in the backbone. There are polymers that contain only carbon and hydrogen atoms. Polyethylene, polypropylene, polybutylene, polystyrene and polymethylpentene are examples of these. Polyvinyl chloride (PVC) has chlorine attached to the all-carbon backbone. Teflon has fluorine attached to the all-carbon backbone.

Other common manufactured polymers have backbones that include elements other than carbon. Nylons contain nitrogen atoms in the repeat unit backbone. Polyesters and polycarbonates contain oxygen in the backbone. There are also some polymers that, instead of having a carbon backbone, have a silicon or phosphorous backbone. These are considered inorganic polymers. One of the more famous silicon-based polymers is Silly Putty®.

Molecular Arrangement of Polymers

Think of how spaghetti noodles look on a plate. These are similar to how linear polymers can be arranged if they lack specific order, or are amorphous. Controlling the polymerization process and quenching molten polymers can result in amorphous organization. An amorphous arrangement of molecules has no long-range order or form in which the polymer chains arrange themselves. Amorphous polymers are generally transparent. This is an important characteristic for many applications such as food wrap, plastic windows, headlight lenses and contact lenses.

Obviously not all polymers are transparent. The polymer chains in objects that are translucent and opaque may be in a crystalline arrangement. By definition, a crystalline arrangement has atoms, ions, or in this case, molecules arranged in distinct patterns. You generally think of crystalline structures in table salt and gemstones, but they can occur in plastics. Just as quenching can produce amorphous arrangements, processing can control the degree of crystallinity for those polymers that are able to crystallize.  Some polymers are designed to never be able to crystallize. Others are designed to be able to be crystallized. The higher the degree of crystallinity, generally, the less light can pass through the polymer. Therefore, the degree of translucence or opaqueness of the polymer can be directly affected by its crystallinity.  Crystallinity creates benefits in strength, stiffness, chemical resistance, and stability.

Scientists and engineers are always producing more useful materials by manipulating the molecular structure that affects the final polymer produced. Manufacturers and processors introduce various fillers, reinforcements and additives into the base polymers, expanding product possibilities.

Characteristics of Polymers

The majority of manufactured polymers are thermoplastic, meaning that once the polymer is formed it can be heated and reformed over and over again. This property allows for easy processing and facilitates recycling. The other group, the thermosets, cannot be remelted. Once these polymers are formed, reheating will cause the material to ultimately degrade, but not melt.

Every polymer has very distinct characteristics, but most polymers have the following general attributes.

 1. Polymers can be very resistant to chemicals. Consider all the cleaning fluids in your home that are packaged in plastic. Reading the warning labels that describe what happens when the chemical comes in contact with skin or eyes or is ingested will emphasize the need for chemical resistance in the plastic packaging. While solvents easily dissolve some plastics, other plastics provide safe, non-breakable packages for aggressive solvents.

 2. Polymers can be both thermal and electrical insulators. A walk through your house will reinforce this concept, as you consider all the appliances, cords, electrical outlets and wiring that are made or covered with polymeric materials. Thermal resistance is evident in the kitchen with pot and pan handles made of polymers, the coffee pot handles, the foam core of refrigerators and freezers, insulated cups, coolers, and microwave cookware. The thermal underwear that many skiers wear is made of polypropylene and the fiberfill in winter jackets is acrylic and polyester.

 3. Generally, polymers are very light in weight with significant degrees of strength. Consider the range of applications, from toys to the frame structure of space stations, or from delicate nylon fiber in pantyhose to Kevlar, which is used in bulletproof vests. Some polymers float in water while others sink.  But, compared to the density of stone, concrete, steel, copper, or aluminum, all plastics are lightweight materials.

 4. Polymers can be processed in various ways. Extrusion produces thin fibers or heavy pipes or films or food bottles. Injection molding can produce very intricate parts or large car body panels. Plastics can be molded into drums or be mixed with solvents to become adhesives or paints. Elastomers and some plastics stretch and are very flexible. Some plastics are stretched in processing to hold their shape, such as soft drink bottles. Other polymers can be foamed like polystyrene (Styrofoam™), polyurethane and polyethylene.

 5. Polymers are materials with a seemingly limitless range of characteristics and colors. Polymers have many inherent properties that can be further enhanced by a wide range of additives to broaden their uses and applications. Polymers can be made to mimic cotton, silk, and wool fibers; porcelain and marble; and aluminum and zinc. Polymers can also make possible products that do not readily come from the natural world, such as clear sheets and flexible films.

 6. Polymers are usually made of petroleum, but not always. Many polymers are made of repeat units derived from natural gas or coal or crude oil.  But building block repeat units can sometimes be made from renewable materials such as polylactic acid from corn or cellulosics from cotton linters. Some plastics have always been made from renewable materials such as cellulose acetate used for screwdriver handles and gift ribbon.  When the building blocks can be made more economically from renewable materials than from fossil fuels, either old plastics find new raw materials or new plastics are introduced.

 7. Polymers can be used to make items that have no alternatives from other materials.  Polymers can be made into clear, waterproof films. PVC is used to make medical tubing and blood bags that extend the shelf life of blood and blood products. PVC safely delivers flammable oxygen in non-burning flexible tubing.  And anti-thrombogenic material, such as heparin, can be incorporated into flexible PVC catheters for open heart surgery, dialysis, and blood collection. Many medical devices rely on polymers to permit effective functioning
طبقه بندی: اطلاعات پلیمری،
برچسب ها: پلیمر، polymer، plastic، monomer، polymers، plastics،

تاریخ : دوشنبه 21 فروردین 1396 | 08:31 ق.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات
 • Construction Waste

AluminumWood
 • Electronics

Cell PhoneElectronicsPrinter Cartridges
 • Glass

Glass
 • Hazardous Waste

AutoChemicalsBatteries

Light BulbsMotor Oil

Paint
Car Tire
 • House Chemicals

 • Household Items


BicycleBooks

ChipBagFurniture

MattressMedical

Makeup
Video
Water Filter
 • CD DVD

 • Organic Waste

Food ScrapsGarden ChemicalsGarden Waste
 • Metal

AluminumBeverageCan

ScrapMetalTins
 • Paper

Food CartonsCardboardPaper
Paper TowelsTissuesPaperboard
 • Plastic

BankCardsBottleCaps

PlasticPlastic Bags

Polystyrene BlockYogurt Pots
 • Plastic Wraps

 • Textiles

/CarpetClothes
reference: www.recyclingnj.comطبقه بندی: اطلاعات پلیمری،
برچسب ها: polymer، recycling، plastic،

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1395 | 10:28 ب.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات

What Are Synthetic Polymers?

Check out these images of useful, everyday items. Do you notice anything that they have in common? For one, all these compounds are super strong, cheap, and easy to make. Secondly, they are all examples of this video's topic: synthetic polymers! But what is a synthetic polymer?

Let's break the term apart to discover the definition. To start, a compound that is synthetic is man-made and produced by chemical reactions. Synthetic compounds may be made as exact replicas of naturally occurring compounds like vitamin C, or they may be unique compounds like plastic.

To talk about polymers, imagine a paperclip chain. If you've got time (and lots of paperclips), you can just make one instead of thinking about it! A paperclip chain is like a polymer. It is a long, strong chain made of many paperclips hooked together. By definition, a polymer is a compound that is made of many small repeating units bonded together. In our case, the small repeating units are the paper clips.

We use the scientific term 'monomer' to describe the small, repeating units used to make up a polymer. Polymers usually consist of tens of thousands of monomers, all bonded together. Huge molecules like these are often referred to as macromolecules. Our world is loaded with naturally occurring polymers, like cellulose (the stuff in plant fibers), DNA (the molecule that contain our genes), and silk.

Now, we can put our two terms together! A synthetic polymer is a man-made macromolecule that is made of thousands of repeating units. Sometimes these polymers are straight-chained, like our paperclip chain example, and consist of one long chain of monomers bonded end to end.

Sometimes polymers are both straight-chained and branched. This means that neighboring chains will bond with each other and make vast, net-like structures. This type of bonding between chains is called crosslinking.

Synthetic polymers are lightweight, hard to break, and last a long time. They are quite cheap to make and easy to form into shapes.

One of the most common and versatile polymers is polyethylene. It is made from ethylene (also known as ethene) monomers. In polymer form, the double bond between the carbons is lost and a chain is formed between repeating units of two carbons, each bonded to two hydrogens.

Polymer chain
Polymer chain

Sometimes for brevity's sake, the polymer chain is represented like the image you see here, with a large pair of parentheses around the monomer. You'll notice that there is an n in the bottom right hand corner outside the parenthesis. This n can represent any number. It could be 5 or 10,000! Often times, it is just left as a simple n to show it is a polymer of varying length.

Polyethylene is used to make plastics of all sizes and shapes, from piping to bottles to toys. And if you've ever dealt with these pesky things, then you know polyethylene!

Examples

Polyethylene has a pretty popular cousin, named polyethylene terephthalate (abbreviated PET or PETE). You might recognize PET from our intro! PET is commonly used for packaging liquids, especially sodas. PET is also used to make plastics that need to tolerate extreme temperatures.

PET is a great example of a thermoplastic. Thermoplastics are solid until heated to a certain temperature. When they get to that special temperature, they can be molded into any shape. Once they cool, their shape is set. Thermoplastics can be melted down once they are used up or no longer needed, and reshaped! This process is known as recycling.

Maybe you've seen these symbols on some plastics? They tell you several things. First, the item is a thermoplastic. Also, the number represents the type of polymer. And lastly, this symbol lets you know that this is very recyclable! Next time you are using something in a plastic bottle, look for one of these symbols. Then when you're finished using the plastic bottle, make sure to recycle it
طبقه بندی: اطلاعات پلیمری،
برچسب ها: polymer، monomers، material، plastic، synthetic، polymers،

تاریخ : سه شنبه 7 دی 1395 | 12:43 ق.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات

What Are Polymers

What do DNA, a plastic bottle, and wood all have in common? Give up? They are all polymers!

Polymers are very large molecules that are made up of thousands - even millions - of atoms that are bonded together in a repeating pattern. The structure of a polymer is easily visualized by imagining a chain. The chain has many links that are connected together. In the same way the atoms within the polymer are bonded to each other to form links in the polymer chain.

The molecular links in the polymer chain are called repeat units that are formed from one or more molecules called monomers. The structure of the repeat unit can vary widely and depends on the raw materials that make up the polymer. For example, polyethylene, the polymer used to make a wide variety of plastic bags and containers, has a very simple repeat unit, two carbons that are bonded to one another to form a single link.
طبقه بندی: اطلاعات پلیمری،
برچسب ها: polymer، chain، molecular، monomer، material،

تاریخ : سه شنبه 7 دی 1395 | 12:38 ق.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات
شماره دوم  نشریه پلیمر POLY TEQ دانشگاه صنعتی قم منتشر شد
با سلام خدمت دوستان  عزیز 

 فایل زیر، نشریه دوم (POLY TEQ) دانشگاه صنعتی قم  هست که می تونید در ادامه مطلب رایگان دانلود کنید.
در این نشریه از مصاحبه های جالب  داریم تا رزومه اساتید پلیمر دانشگاه صنعتی قم که خیلی خوبه مطالعه کنید و نظرات و پیشنهادهای خود رو اعلام کنید .
امیدواریم با کمک شما دوستان  عزیز نشریه سوم (پاییز) رو آغاز کنیم و  به زودی  منتشر کنیم ، دوستانی که قصد همکاری  برای نشریه سوم رو دارن اعلام همکاری بفرمایند.


من خدا را دارم

کوله بارم بر دوش...سفری می باید

سفری بی همراه

گم شدن تا ته تنهایی محض

سازکم با من گفت

هرکجا لرزیدی ... از سفر ترسیدی

تو بگو از ته دل من خدا را دارم


دلهایتان آرام ....
آرش صادقی 27 / 07 / 1394
ادامه مطلب

طبقه بندی: دانشگاه، اخبار پلیمری، اطلاعات پلیمری،
برچسب ها: پلیمر، صنعتی قم، قم، نشریه، POLY TEQ، پلیمری،

تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 08:08 ب.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات
  انواع رنگ های ترافیکی و روش های علمی استفاده از آنها


فرمولاسیون رنگ های ترافیکی مانند سایر پدیده های عصر ما 

 دائما در حال تحول بوده است

-در دوره های اولیه تولید از رنگ های ساختمانی که عموما دارای ترکیبی از

 آلکید ها بودند استفاده می کردند.

لیکن آلکید ها دارای معایبی بودند

-از جمله دیر خشک می شوند و این مسئله باعث می گردید

ساعت ها یک خیابان بسته باشد.

-برای تسریع در خشک شدن آلکید ها از انواع هارد رزین کمک گرفته شده

-هارد رزین های طبیعی و سنتزی نظیر 

پترورزین ، نیترو سلولز، مالئیک رزین بودند اما به دلیل فنی و ضعف

  شیمیایی  هیچکدام از این رزین ها نتوانست مصالح خوبی

 برای آلکید ها باشد تا اینکه با ساختار

 سنتزی کلروکائوچو و مشاهده قابلیت امتزاج پذیری خوب

 و خواص شیمیایی و فیزیکی آن اولین اصلاح کننده کار آمد برای آلکید ها ساخته شد.

- زردگرایی و عدم مقاومت نوری رنگ های کلر و کائوچو

در واقع میزان رقابت را برای رزین های اکریلیک

 تازه سنتز شده که مقاومت نوری و شیمیایی عالی و عدد زردگرایی

 آن به اثبات رسیده بود را بازگذاشت

 و بدین ترتیب رنگ های ترافیک اکریلیک مهم عده ای از بازار را اشغال کردند.

-اما عموما بایستی با حجم زیادی حلال رقیق گردند

و این حجم زیاد حلال حین کاربرد از سطح خارج 

 می گردد و یک لایه نازک از خود به جای می گذارد

و از طرفی حلال رها شده خطرات رو به تزاید زیست محیطی را تشدید می نماید.

-به همین لحاظ صنعت ترافیک به دنبال رنگ هایی بود

که هیچ جز فرار در خود نداشته باشند و محیط را آلوده نسازند

- ترکیبات ترمو پلاستیک دارای حالتی جامد هستند

و برای مایع کردن آنها غیر از رقیق کردن توسط حلال به

شیوه ی حرارت دادن نیز انجام می گیرد

- ترکیبات ترموپلاستیک در دماهای بالا به حالت مایع تبدیل میگردد

 و پس از کاربرد در دمای محیط دوباره سرد شده و به حالت جامد در می آیند.

- اما پیشرفت علم و تکنولوژی انواع دیگری از رنگ های

ترافیکی را که بدون حلال بوده و بدون نیاز به

حرارت صد در صد از  حالت مایع به حالت جامد در می آیند را تحویل نموده .

سیستم هایی بی نظیر اپوکسی های مایع با اختلاف با هاردنر

دارای ویسکوزیته قابل کاربرد بوده در

دمای محیط سخت می گردند و یا ترکیبات غیر اشباع که

 با پراکسید سخت می گردند، نظیر اکریلیک ها و پلی استری غیر اشباع.

-البته بسیاری از فاکتور های فنی و قیمتی مصرف آنان را تا حدی محدود نگه داشته است.

لذا هنوز سهم قابل توجهی از بازار و سیستم های حلال را اشغال کرده اند.

رنگ های ترافیکی

حاوی ترکیبات فرار:

1-ترکیب فرار حلال( آلکیدهای اصلاح شده، کلرو کائوچو، اکریلیک)

2-ترکیب فرار آب( امولسیونی بر اساس آب )

بدون ترکیبات فرار:

1-مایع (اپوکسی ، پلی استرهای غیراشباع ، اکریلیک غیر اشباع )

2-جامد


ادامه مطلب

طبقه بندی: اطلاعات پلیمری، مهندسی رنگ،
برچسب ها: انواع رنگ های ترافیک، ترافیک، رنگ، فرمولاسیون، رنگ های ترافیکی، پلیمر،

تاریخ : پنجشنبه 9 مهر 1394 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات


شاخص گرانروی مذاب یا MFR

شاخص گرانروی مذاب یا MFR  اندازه گیری سهولت جریان مذاب گرانول های ترموپلاستیک ها می باشد.این ویژگی نشان می دهد جرم مشخصی از ماده بر حسب گرم که در زمان ده دقیقه از یک لوله بسیار باریک بر حسب فشار اعمال شده عبور می کند,در دما معین چه میزان می باشد. مبنای این آزمون  بر اساس استاندارد  ASTM D1238 و ISO 1133 تدوین شده است.

در واقع MFR با جرم مولکولی رابطه عکس دارد , هرچه MFR بالاتر باشد نشان دهنده جرم مولکولی پایین تر و هرچه کمتر باشد نشانگر جرم مولکولی بالاتر است. این مشخصه تعیین کننده گرید گرانول های پلاستیک ها می باشد . بنابراین MFR که با ویسکوزیته مرتبط است تعیین می کند که این گرید برای چه فرایند قالبگیری و شکلدهی مناسب است.در تعریف دیگر این موضوع نشان دهنده میزان تبدیل به سیال شدن یا جریان یافتن , مواد گرانولی در صورت حرارت دیدن است. در حقیقت MFR بالا برای تزریق و  MFR پایین برای تولید اکستروژن مناسب است,در حالت تزریق نیاز به گرانروی کم می باشد تا براحتی بتواند در قالب حرکت کند و حفره های قالب را پرکند.درحالیکه در فرایند تولید لوله باید گرانروی زیاد باشد تا اصطلاحا از قسمت دای شره ننماید.

MFR  برای پلی اتیلن در 180C و برای پلی پروپیلن در C  230 اندازه گیری می گردد.بنابراین MFRتابع دما است.

 در پتروشیمی های ایران و جهان دیتا شیت یا مشخصات فنی برای هر نوع ماده پلیمر منتشر می گردد .در تمام این دیتا شیت ها ,این شاخص بر اساس استاندارد مربوطه  اندازه گیری و اعلام می گردد تا خریدار بتواند تشخیص دهد آیا این ماده برای فرایند اکسترورن مناسب است یا تزریقی , بادی و غیره.ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب علمی، اطلاعات پلیمری،
برچسب ها: شاخص گرانروی مذاب یا MFR، MFR، شاخص گرانروی مذاب، جرم مولکولی، جریان، پلیمر،

تاریخ : چهارشنبه 1 مهر 1394 | 04:11 ب.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات
آزمایش ها ی مخصوص پلیمر و کنترل کیفیت

بخش تأسیسات به منظور انجام وظایف محول شده دارای تجهیزات آزمایشگاهی از قبیل آزمایشگاه جامع پلیمری، آزمایشگاه رنگ و رزین و شبیه‌سازی کامپیوتری به منظور انجام آزمایش‌های مربوط به لوله‌های پلیمری از نوع PP، PPRC فاضلابی، تلفیقی، دوجداره فاضلابی، PEX و مواد اولیه آنها، انجام آزمایش‌های فشار کوتاه‌مدت، بلندمدت، ترکیدگی، آزمون ضربه و آماده‌سازی نمونه‌ها برای انواع آزمون‌های مخرب و غیرمخرب، بررسی کیفیت مواد اولیه رنگ و رزین به منظور ارائه گواهینامه فنی و نظایر اینهاست. 

آزمایشگاه لوله و اتصالات پلیمری
- دستگاه DSC: با رنج دمایی دمای اتاق تا600 درجه سلیسوس جهت تعیین دمای ذوب مواد و لوله‌های پلیمری
- دستگاه ESCR: بررسی مقاومت  مواد پلی اتیلن در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی
- دستگاه FTIR: آنالیز مواد از طریق تبدیل فوریه مادون قرمز
- دستگاه سختی‌سنج: بررسی میزان سختی آزمونه‌ها و محصولات لاستیکی
- دستگاه OIT: بررسی زمان القایی اکسایشی (OIT) مواد و لوله‌های پلیمری
- دستگاه کشش: تعیین قدرت چسبندگی چسب  و خواص کششی لوله‌های ترموپلاستیک شامل تنش کششی در نقطه تسلیم، تغییر طول در نقطه شکست
- کوره موفلی (آستردار) : بررسی میزان دوده در لوله های پلی اتیلنی
- دستگاهRing Stiffness: با قابلیت اعمال نیروی ثابت برای بررسی مقاومت حلقوی بلند مدت بر روی لوله‌های فاضلابی دوجداره
- دستگاه ویکات: تعیین نقطه نرم‌شوندگی در محصولات پلیمری
- دستگاه واترجت: بررسی مقاومت لوله‌های پلی اتیلن دوجداره در برابر فشار آب
- دستگاه کمبو: بررسی نشتی و آب‌بندی لوله و اتصالات دارای رینگ آب‌بندی الاستومری (پوش فیت) سیستم‌های لوله‌کشی بدون فشار در هر دو کاربری ساختمانی و زیر زمین
- میکروسکوپ: تعیین چگونگی پراکندگی دوده و مستربچ در محصولات پلیمری
- میکروسکوپ متالوژی: جهت تعیین ضخامت
- دستگاه فشار دینامیک: با قابلیت تنظیم فشار این آزمون برای ارزیابی مقاومت مجموعه لوله و اتصال در برابر سیکل‌های فشاری 
- دستگاه ضربه سقوط آزاد: مقاومت لوله در برابر ترک یا شکست 
- دستگاه MFI: بررسی شاخص جریان مذاب مواد و محصولات پلیمری 
- دستگاه ضربه پاندولی: با نیروی 15 ژول جهت بررسی استحکام ضربه لوله‌های پلیمری
- دستگاه فشار هیدروستاتیک: با قابلیت تنظیم فشار جهت بررسی استحکام خزشی لوله های پلیمری
- دستگاه مقاومت حلقوی: بررسی مقاومت حلقوی کوتاه مدت بر روی لوله های ترموپلاست
- دستگاه ترموسیکلی: با قابلیت تنظیم فشار و دما به منظور ارزیابی مقاومت لوله و اتصالات در برابر شکست 
- دستگاه جذب اتمی
- دستگاه GC-MASS

آزمایشگاه رنگ و رزین
- دستگاه تست سایش و شستشو
- زبری سنج دیجیتال
- گریندومتر: این وسیله برای تعیین اندازه و ریزی ذرات استفاده می شود. به عبارتی با این آزمون اندزه ریزترین دانه های رنگ، جوهر، پوشش ها و مواد مشابه بدست می آید.
- دستگاه تعیین سختی پرسوز: این دستگاه بر اساس تعداد نوسان پاندول کار می کند و نشان دهنده سختی می باشد.
- دستگاه تست سایش (Taber) : تعیین مقاومت سرامیک، پلاستیک، منسوجات، فلزات، چرم، لاستیک و رنگ، لاک و سطوح آب فلز کاری 
- ویسکومتر دیجیتال
- مندرل استوانه ای : جهت آزمون قابلیت خمش قشر خشک رنگ 
- براقیت سنج  (Glossmeter): تعیین براقیت قشر خشک رنگ 
- اپلیکاتور :  با ضخامت های مختلف جهت نمونه سازی
- دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی : آزمون مقاومت به زردگرایی
- ضخامت سنج  
- پیکنومتر : تعیین دانسیته رنگ ها و جلاها

آزمایشگاه پکیج
- دستگاه آزمون عملکرد حرارتی و تجهیزات کنترل و ایمنی پکیج های گرمایشی گاز سوز 
- دستگاه آنالیز گازهای آلاینده
- دستگاه اندازه گیری میزان نشت محفظه احتراق 
- دستگاه تست سلامت مدار آب
- دستگاه سالت اسپری
- دستگاه آزمون مقاومت در برابر حرارت
طبقه بندی: اطلاعات پلیمری،
برچسب ها: آزمون پلیمری، پلیمر، لوله، دستگاه، پلیمری، پلاستیک، دستگه تست،

تاریخ : چهارشنبه 1 مهر 1394 | 04:05 ب.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات

شرکتهای Bolhoff و Delo روش اتصال جدیدی را برای مواد سبک ارائه کرده اند. برای مواد کامپوزیتی نظیرCFRP و GFRP از روش های اتصالی نظیر جوشکاری و استفاده از پیچ ها و پرچ ها استفاده میشود. این تکنولوژی جدید ترکیبی از پیچ کاری و اتصال چسبی است و از پیچ های فلزی شیاردار با پایه ای از جنس پلاستیکی شفاف و امکان اتصال آن به مواد کامپوزیتی ساخته شده است.


در این تکنولوژی که Onsert نامیده شده است، پیچ ها پس از پیچیده شدن در صورت نیاز میتواند دوباره جدا شوند. ویژگی خاص این روش سرعت آن است. چسب مورد استفاده با استفاده از یک لامپ LED در مدت تنها 4 ثانیه پخت میشود. اتصال ایجاد شده به قطر 25 میلی متر به کمک این روش روی CFRP، استحکام pull-offحداکثر تا 2000 نیوتن ایجاد میکند. برای بررسی استحکام این روش، آزمونهای زیادی انجام شده است.

آخرین آزمون، اتصال کابل ها و روکشهای فلزی و سایر قطعات BMW i3 بوده است که قابلیتهای خود را به اثبات رسانیده است.

قابل استفاده برای مهندسان پلیمرو ... .

منبع : ایران کامپوزیت
طبقه بندی: اطلاعات پلیمری، اخبار پلیمری،
برچسب ها: مواد کامپوزیتی، کامپوزیتی، کامپوزیت، اتصال، پلاستیک، پلیمر،

تاریخ : سه شنبه 31 شهریور 1394 | 09:23 ب.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات
سلام بر همه عزیزان
در ادامه،لیست تمامی پتروشیمی های ایران به همراه محصولات تولیدیشون رو میتونید دریافت کنید
امیدوارم به بتونید از این فایل،استفاده کافی رو ببرید!

لیست پتروشیمی های ایران

شاد باشید.طبقه بندی: متفرقه، اطلاعات پلیمری،
برچسب ها: پتروشیمی، پلیمر، پالایشگاه،

تاریخ : جمعه 11 اردیبهشت 1394 | 10:20 ق.ظ | نویسنده : مجید حقیرمددی | نظرات


رتبه بندی ژورنال های  رشته پلیمر در دنیا

TitleTypeSJRH indexTotal Docs. (2013)Total Docs. (3years)Total Refs.Total Cites (3years)Citable Docs. (3years)Cites / Doc. (2years)Ref. / Doc.Country
1Progress in Polymer SciencejQ110,7361657115714.7304.87415027,51207,46GB
2Acta MaterialiajQ13,8231697652.16932.6479.1252.0794,1342,68GB
3MacromoleculesjQ12,7222231.0713.62956.26522.0363.5756,0852,54US
4Polymer ReviewsjQ12,6565920452.418352456,93120,90GB
5Current Opinion in Colloid and Interface SciencejQ12,49391601874.4161.2171676,6773,60NL
6ACS Macro LettersjQ12,268172332928.6001.4972895,1836,91US
7BiomacromoleculesjQ12,1821255041.46924.5138.9301.4585,9648,64US
8Polymer ChemistryjQ12,0954165194834.1565.5039335,5652,47GB
9Macromolecular Rapid CommunicationsjQ11,86010524878410.8883.7347704,6543,90DE
10PolymerjQ11,4691648362.23338.5698.8732.1823,8646,14NL
11Macromolecular BiosciencejQ11,450601625047.5922.0394903,8046,86DE
12Polymer Degradation and StabilityjQ11,3809134799911.2363.1669422,8732,38GB
13Carbohydrate PolymersjQ11,373971.1592.49241.61110.9562.4794,2235,90GB
14Advances in Polymer SciencekQ11,33177891629.6135701463,57108,01US
15International Journal of Adhesion and AdhesivesjQ11,259501633034.8107383002,3329,51GB
16Plasma Processes and PolymersjQ11,231401073374.1151.1303212,9638,46DE
17Journal of Polymer Science, Part B: Polymer PhysicsjQ11,222961866529.6191.9456363,8251,72US
18Journal of Polymer Science, Part A: Polymer ChemistryjQ11,2111095601.80427.6666.1421.7903,2749,40US
19CellulosejQ11,1645427544710.8261.7044363,1639,37NL
20European Polymer JournaljQ11,1358141970017.6872.3776983,3942,21GB
21Express Polymer LettersjQ11,06928903202.7028062852,8930,02HU
22Macromolecular Materials and EngineeringjQ10,975561473586.5289413552,5244,41DE
23Textile Reseach JournaljQ10,972511886085.1969725931,5127,64GB
24Macromolecular Chemistry and PhysicsjQ10,9548130183013.1312.0998232,4543,62DE
25PolymersjQ10,95415582294.7727052272,9082,28CH
26Journal of Materials Science and TechnologyjQ10,943272125395.8851.0235391,8127,76CN
27Polymer TestingjQ10,893582034335.5899244071,9727,53GB
28Reactive and Functional PolymersjQ10,879622184188.2551.1424052,8937,87NL
29Polymer InternationaljQ10,8476727469911.3351.7356842,2341,37GB
30Polymers for Advanced TechnologiesjQ10,833571486974.9781.5166772,0933,64GB
31Advances in Heterocyclic ChemistrykQ10,8162816283.31654143,86207,25US
32International Journal of Polymeric MaterialsjQ10,812191292583.9676212572,6330,75GB
33Colloid and Polymer SciencejQ10,8006233962313.0201.3825962,3638,41DE
34Journal of Bioactive and Compatible PolymersjQ10,79829471251.7913211252,5038,11GB
35Macromolecular Reaction EngineeringjQ10,69615591412.4112611351,6840,86DE
36Indian Journal of Fibre and Textile ResearchjQ10,67320641701.1341801700,9617,72IN
37Polymer CompositesjQ10,6705334878911.5281.1957291,5133,13US
38Journal of Polymer ResearchjQ10,6492729667610.6571.2966431,9436,00NL
39Fire and MaterialsjQ20,64637731302.1081801201,3128,88GB
40Journal of Applied Polymer SciencejQ20,6411112.0985.85471.1979.6045.6561,6633,94US
41Journal of Industrial TextilesjQ20,63818426195999611,0022,83GB
42Journal of Reinforced Plastics and CompositesjQ20,626331686465.0818576341,2230,24GB
43Journal of Polymers and the EnvironmentjQ20,618391353304.6915903281,6634,75US
44Designed Monomers and PolymersjQ20,61222671262.2222371262,2233,16GB
45Macromolecular Theory and SimulationsjQ20,60941331651.4212611621,7643,06DE
46Polymer - Plastics Technology and EngineeringjQ20,605282106947.3651.4416922,3335,07GB
47Polymer JournaljQ20,595461734576.1956884481,5635,81GB
48Fibers and PolymersjQ20,593233145637.9987135611,1625,47KR
49Iranian Polymer Journal (English Edition)jQ20,59123972612.8984112611,5229,88IR
50Journal of the Textile InstitutejQ20,575211513973.5353393910,8223,41GB
طبقه بندی: دانشگاه، مقاله، اطلاعات پلیمری،
برچسب ها: پلیمر، رتبه بندی،

تاریخ : سه شنبه 25 فروردین 1394 | 03:08 ب.ظ | نویسنده : Arash Sadeghi | نظرات
با سلام
کلیپی در ارتباط با فرایند تزریق پلاستیک و تولید محصول پلاستیکی در دستگاه اکسترودر و تولید قالب های تزریق و... آماده کردم امیدوارم مفید باشه

دانلودطبقه بندی: اطلاعات پلیمری، کاربرد مهندسی پلیمر، شیمی فیزیک پلیمرها،
برچسب ها: تزریق پلاستیک، اکسترودر، قالب،

تاریخ : جمعه 15 اسفند 1393 | 10:56 ب.ظ | نویسنده : امیر ثابت | نظرات
با سلام
امروز ویدیویی از مراحل تولید تایر رو براتون آماده کردم پیشنهاد میکنم از دست ندید و ببینید تا مراحل و فرایند تولید این محصول پرکاربرد پلیمری اشنا بشید...

دانلودطبقه بندی: اطلاعات پلیمری، کاربرد مهندسی پلیمر، شیمی فیزیک پلیمرها، خواص مکانیکی پلیمرها،
برچسب ها: لاستیک، اکسترودر، تایر، فرایند تولید لاستیک،

تاریخ : جمعه 15 اسفند 1393 | 10:08 ب.ظ | نویسنده : امیر ثابت | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.