انواع شکست در پلیمر ها

یکی از مهم تری خصوصیات یک ماده استحکام ان است .منظور از استحکام یک ماده مقدار تنشی است که تا قبل از خراب و غیر قابل استفاده شدن می تواند تحمل کند.ممکن است قطعه ای به خاطر یک تغییر شکل دائمی و یا قطع شدن و جدا شدن قسمت های ان از هم غیر قابل استفاده شده باشد.منظور از شکست یک ماده ایجاد قطع شدگی در ان است.مواد مختلف به شکل های مختلفی به شکست می رسند.بعضی از مواد قبل از شکست تغییر شکل های دائمی نسبتا زیادی می دهند و بعضی هم به یک باره و به صورت ناگهانی می شکنند.از این رو معمولا دو نوع شکست تعریف می شوند:
شکست ترد(brittle):
در این نوع شکست با افزایش تنش اعمالی به ماده کرنش ان هم افزایش می یابد تا جایی که تنش نهایی به مقدار نهایی قابل تحمل ماده می رسد ودر ان جا ماده ناگهان و با کوچکترین تغییر شکل اضافه ای می شکند.به موادی که به این صورت می شکنند,مواد ترد و شکننده گفته می شود.

شکست چقرمه(Ductile):